Ładuję...
Etyka

Etyka - Kodeks Dobrych Praktyk

W lutym 2016 Polski Instytut Tatuażu Artystycznego przyjął „Kodeks Dobrych Praktyk”, precyzujący zasady i standardy świadczenia usług tatuażu. Instytut zachęca wszystkie studia i salony tatuażu do dobrowolnego przestrzegania jego zapisów.

Kodeks Dobrych Praktyk Polskiego Instytutu Tatuażu Artystycznego

 

Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług tatuażu, które propaguje Polski Instytut Tatuażu Artystycznego i zachęca polską branżę do przestrzegania jego zapisów.

I Społeczeństwo

 1. Studia i salony tatuażu oraz ich pracownicy muszą dokładać najwyższej staranności, aby informacje przekazywane klientom i szeroko rozumianej opinii publicznej były prawdziwe, rzetelne, wyczerpujące i zgodne z polskim prawem.
 2. Studia i salony tatuażu oraz ich pracownicy nie mogą świadomie wprowadzać w błąd opinii publicznej oraz rekomendować lub sugerować pracownikom, współpracownikom i partnerom tego typu praktyk. Studia i salony tatuażu oraz ich pracownicy muszą dokładać najwyższej staranności, aby takie wprowadzenie w błąd nie miało miejsca nieświadomie.
 3. Studia i salony tatuażu oraz ich pracownicy nie mogą brać udziału w ukrywaniu przed opinią publiczną informacji, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie obywateli.
 4. Studiom i salonom tatuażu oraz ich pracownikom nie wolno brać udziału w przedsięwzięciach, które przynosiłyby szkodę branży oraz czci i godności obywateli.

II Klienci

 1. Studia i salony tatuażu oraz ich pracownicy są zobowiązani do dochowania najwyższej staranności działania w kwestii ochrony poufności informacji otrzymanych od klienta i/lub pracodawców – byłych, obecnych lub potencjalnych, bądź też wykorzystywania takich informacji bez wyraźnego upoważnienia z ich strony.
 2. Studia i salony tatuażu oraz ich pracownicy są zobowiązani do umożliwiania dostępu do informacji odnośnie praw przysługujących klientom.
 3. Studia i salony tatuażu oraz ich pracownicy zobowiązują się do świadczenia usług na najwyższym poziomie technicznym i higienicznym, przestrzegania postanowień prawa odnośnie przepisów obowiązujących salony i studia tatuażu.
 4. Studia i salony tatuażu oraz ich pracownicy są zobowiązani do informowania klientów o prawie do bezpłatnej korekty tatuażu po pierwszej pigmentacji. Polski Instytut Tatuażu Artystycznego uznaje, że pierwsza pigmentacja i jej korekta jest traktowana formalnie jako cały zabieg tatuażu. Są to nierozerwalne, gwarantowane dwa składniki, które otrzymuje klient w ramach jednej kwoty za zabieg tatuażu.

III Jakość

 1. Studiom i salonom tatuażu oraz ich pracownikom nie wolno używać niezgodnych z prawem i niedozwolonych produktów do tatuażu.
 2. Zabiegi tatuaży wykonywane są przy użyciu jednorazowych sprzętów i akcesoriów, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się użycie autoklawu do sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Polski Instytut Tatuażu Artystycznego zachęca uczestników branży tatuażu do przejścia na akcesoria jednorazowego użytku.
 3. Studiom i salonom tatuażu oraz ich pracownikom nie wolno używać sprzętów, akcesoriów i pigmentów innego przeznaczenia niż tatuaż.
 4. Studiom i salonom tatuażu oraz ich pracownikom nie wolno sprawdzać i testować na klientach nowych rozwiązań i udogodnień, które nie mają przeznaczenia dla branży tatuażu.

IV Uczestnicy rynku

 1. Studiom i salonom tatuażu oraz ich pracownikom nie wolno ośmieszać i dyskredytować innych uczestników rynku. Wszelkie informacje o konkurencji powinny być poparte wiedzą i rzetelnymi informacjami.
 2. Studia i salony tatuażu oraz ich pracownicy są zobowiązani do dołożenia najwyższej staranności działania w celu ochrony własności intelektualnej innych uczestników branży tatuażu.
 3. Pracownik studia lub salonu tatuażu, którego interesy są sprzeczne z interesami klienta lub pracodawcy, zobowiązany jest do bezzwłocznego ujawnienia tego faktu.
 4. Pracownik studia lub salonu tatuażu powinien przyjmować wynagrodzenie za swoje usługi tylko w formie stałej pensji lub ustalonego honorarium. W żadnym razie nie wolno mu przyjmować korzyści finansowych bądź rzeczowych uzależnionych od osiągnięcia efektów, na które będą miały wpływ liczba sesji.

V Upowszechnianie zasad etyki

 1. Studia i salony tatuażu oraz ich pracownicy nie mogą angażować się w działania, które poddawałyby w wątpliwość ich rolę jako niezależnych jednostek. Studia i salony tatuażu oraz ich pracownicy winni kierować się zasadą obiektywizmu w kontaktach z klientami tak, by móc doradzić im wybór optymalnego rozwiązania oraz sposobu postępowania.
 2. Otwarta komunikacja, edukacja i wolność w wyrażaniu swoich myśli i przekonań, stanowią fundament dla działań studiów i salonów tatuażu.
 3. Zaufanie jest podstawą relacji między klientem a studiem lub salonem tatuażu. Informacje przekazane przez klienta w zaufaniu, nie mogą być udostępniane stronom trzecim bez zgody klienta.
 4. Studia i salony tatuażu nie mogą świadomie wprowadzać w błąd klientów odnośnie faktów, jakości i zasad bezpieczeństwa. Studia i salony tatuażu oraz ich pracownicy zobowiązani są dołożyć wszelkiej możliwej staranności w dążeniu do zachowania rzetelności.
 5. Studia i salony tatuażu oraz ich pracownicy zobowiązani są uzgodnić z każdym klientem jego wyraźne oczekiwania odnośnie efektów dostarczanej pracy. Niezbędne jest określenie konkretnych celów, a następnie dobór odpowiednich narzędzi do ich realizacji. Salony i studia tatuażu oraz ich pracownicy nie mogą składać obietnic bez pokrycia lub też takich, które mogłyby narazić klienta na inny niż oczekiwany efekt.
 6. Studia i salony tatuażu są zobowiązane działać etycznie i według najlepszych praktyk biznesowych w kontaktach ze wszystkimi adresatami.